అష్ట అంటే ఎనిమిది కదా!!!!

అష్ట అంకెతో అష్టదిగ్గజాలు, అష్ట దిక్కులు, అష్ట గణపతులు, అష్టగురువులు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయ అవన్నీ శుభం కదా! చూడండి ఎన్ని విశేషాలో:

అష్ట గణపతులు:
లక్ష్మీగణపతి, క్షిప్ర గణపతి, సిద్ధి గణపతి, చింతామణి గణపతి, శక్తి గణపతి, ఉచ్ఛిష్ట గణపతి, ఏకాక్షర గణపతి, కుమార గణపతి.

అష్టకష్టములు:
దాస్యము, దారిద్య్రము, భార్యావియోగము, స్వయం కృషి, యాచనము, యాచకులకు లేదనుట, అప్పుపడుట, సంచారం.

అష్టగురువులు:
అక్షరాభాస్యం చేసిన వారు, గాయత్రిని ఉపదేశించినవారు, వేదం అధ్యయనం చేసిన వారు, శాస్త్రం చెప్పినవారు, పురాణం చెప్పిన వారు, శైవ, వైష్ణవ ధర్మం ప్రవచనం చేసినవారు, ఇంద్రజాలాదులు చెప్పినవారు, బ్రహ్మోపదేశం చేసిన వారు.

అష్ట దిక్కులు:
తూర్పు, ఆగ్రేయము, దక్షిణము, నైరుతి, పశ్చిమం, వాయువ్యం, ఉత్తరం, ఈశాన్యం.

అష్టదిక్పాలకులు:
ఇంద్రుడు, అగ్ని, వాయువు, యముడు, నిఋతి, వరుణుడు, కుబేరుడు, ఈశాన్యుడు.

అష్ట్భార్యలు:
శుచి, స్వాహా, శ్యామలా, దుర్గా, కాలికా, అంజనా, చిత్రరేఖ, పార్వతి.

అష్ట పట్నములు:
అమరావతి, తేజోవతి, సంయమని, కృష్టాంగన, శ్రద్ధావతి, గంధవతి, అలక.

అష్టవాహనములు:
ఐరావతము, తగరు, మసిషము, గుఱ్ఱము, మొసలి, లేడి, నరుడు, వృషభము.

అష్ట దిగ్గజములు:
మన పురాణముల ప్రకారం ఈ భూభారమును అష్టదిక్కులలో అష్ట గజములు (ఏనుగులు) వహిస్తూ ఉంటాయి. వాటినే అష్టదిగ్గజములు అంటాం. వాని పేర్లు

ఐరావతం
పుండరీకం
వామనం
కుముదం
అంజనం
పుష్పదంతం
సార్వభౌమం
సుప్రతీకం

అష్టదిగ్గజాలు:
అల్లసాని పెద్దన, నంది తిమ్మన, ధూర్జటి, మాచయగారి మల్లన, అయ్యలరాజు రామభద్రుడు, పింగళ సూరన, తెనాలి రామకృష్ణుడు, రామరాజ భూషణుడు

అష్టసిద్ధులు:
అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిలమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యం, ఈశిత్వం, వశిత్వం.

అష్ట్భైరవులు:
రురుడు, చండుడు, కుండుడు, ఉన్మత్తుడు, కాపాలి, భీషణుడు, కులుడు, ఆనందుడు

అష్ట్భోగములు:
అన్నము, వస్తమ్రు, గంధము, పుష్పము, శయ్య, తాంబూలము, స్ర్తి, గానము.

అష్టమదములు:
అన్నమదం, అర్థమదం, స్ర్తిమదం, విద్యామదం, కులమదం, రూపమదం, ఉద్యోగమదం, నవదం.

అష్టమహిషులు:
రుక్మిణి, సత్యభామ, జాంబవతి, మిత్రవింద, భద్రనుదంతి, కాళింది, లక్షణ, వీరంతా కృష్ణుని భార్యలు.

అష్టవసువులు:
అవుడు, ధ్రువుడు, సోముడు, అధ్వరుడు, అనిలుడు, ప్రత్యూషుడు, అనలుడు, ప్రభాసుడు.

అష్ట గృహస్థ ధర్మములు:
స్నానం, సంధ్య, జపం, హోమం, స్వాధ్యాయం, దేవతార్చన, అతిథి సత్కారం, వైశ్యదేవం.

అష్టవిధ భక్తులు:
భాగవతవత్సల్యం, భగవత్పూజానుమోదం, భగవద్ధర్మ, భగవద్విషయ, అధంబము, భగవత్క్థాశ్రవణేచ్ఛ, సర్వనేత్రాంగ విచారము, సంతతభగవత్ స్మరణము, అమాంస భక్షణము.

అష్టవిధ వివాహాలు:
బ్రాహ్మము, దైవము, ఆర్షము, ప్రజా పత్యము, అసురము, గాందర్వము, రాక్షసము, పైశాచము.

అష్టాక్షరి:
‘ఓం నమో నారాయణాయ’.

Advertisements