ఏ ఏ వారము శివస్తోత్రములు పారాయణచేయాలి…..!!

Posted on

ఆదివారము – అఖిలాష్టమకము
సోమవారము – చంద్రశేఖరాసష్టకము
మంగళవారము – కాలభైరవాష్టకమ్
బుధవారము – విశ్వనాథాష్టకమ్
గురువారము – శివాష్టకమ్
శుక్రవారము – లింగాష్టకమ్
శనివారము – శివ నామావళిఅష్టకమ్

English
Sunday – Akhilastakamu
Monday – Chandrasekharastakamu
Tuesday – Kaalabhairavaastakamu
Wednesday – Viswanadhaastakamu
Friday – Lingaastakamu
Saturday – Siva Naamavaliastakamu

Advertisements

Nireekshana

Posted on Updated on

I made this painting with ‘Paint Joy’ on my Android phone:-)

Let me know your comments on this art.

Coming UP !!

Posted on

Coming UP !!